Fakta om World Sailing Offshore personal safety - grundkurs

Uppdaterad 2021-06-21

Ska du kappsegla internationellt så krävs oftast ett certifikat för skepparen och ett visst antal besättningsmän ombord. Ett certifikat är giltigt i fem år. Kursen arrangeras normalt två - tre gånger per år under vinterhalvåret förutsatt att det finns ett minsta antal anmälda per kursdel, (se nedan). 

Här finns Svenska seglarförbundets information om certifikat

Under år 2021 krävs för svenska nationella havskappseglingar i kategori 3 enbart ett intyg på genomförd teoretisk utbildning. Priset är reducerat då Seglarförbundet garanterat oss minst 60 anmälningar.

Utbildningsmål
Övergripande mål är att ge teoretisk kunskap och praktisk förståelse för faktorer som påverkar säkerheten vid havskappsegling. Kursdeltagaren som genomfört grundkursen enligt denna kursplan ska uppnå den kompetens som förutsätts enligt World Sailing Offshore Special Regulations 2020-2021 regel 6.01 – 6.02.

Det här är ingen regelkurs, vi fokuserar däremot på säkerhetsaspekter utifrån vad regelverket anger för olika kategorier relaterade till erfarenheter från havskappseglingar!

Omfattning
Kursen omfattar tre delar.

Teoretisk skede med föreläsningar och gruppdiskussioner via ZOOM inom områden som:
- Säkerhetsregler m.m. vid havskappsegling, WS Offshore Special Regulations
- Hjälpa andra och få hjälp av andra
- Besättningens hälsostatus – personskador och sjukdomar till sjöss
- Säkerhetsutrustning, livflottar och övergivande till sjöss
- Sjöräddning och Nödkommunikation
- Crew overboard, förebyggande och bärgning. Nedkylning
- Marint väder, Segelhantering och rutiner vid hårt väder
- Skador och nödreparationer
- En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

Teoriskedet genomförs enligt metodiken "flipped clasroom", vilket innebär att deltagaren läser kursboken och skriver sina reflektioner på respektive kapitel. 
Under Zoom-passen fokuseras på kunskapskontroll, fördjupning och diskussion kring respektive kapitel. Teoriskedet genomförs förutsatt att det finns minst 16 anmälda tre veckor före kursstarten.

Efter teoriskedet tilldelas en godkänd elev ett intyg giltigt under 2021. 

Del två är den praktiska övningen i pool.
- Övningar i pool med livflotte, räddningsvästar och man överbordutrustning
Poolövningen genomförs förutsatt att det finns minst 10 anmälda tre veckor före övningen. Vid färre antal anmälda per övningsgrupp kan gruppens övning ställas in. Vi ska försöka erbjuda flera bokningar till övningsgrupper samma dag och tid, förutsatt att anläggningen och gällande corona-restriktioner medger det.

Poolövning som ska genomföras för att uppfylla kraven för att WS Certifikat ska kunna utfärdas. Poolövningen består av två timmars övning.

Pris per deltagarplats: 950 kr inkl moms.
Nordtac på Käringön kommer att erbjuda poolövning till intresserade.

Del tre utgörs av en praktisk utbildningsdag med följande upplägg:
Fysisk sammankomst på Bosön eller annan lämplig kursplats
- Förevisning av olika materiel/utrustning
- Övning med VHF och DSC
- Brandsäkerhet och pyroteknik teori samt praktisk övning
- Syntes - erfarenheter av kursens moment
- En skrivning i form av qius via Kahoot, krav på godkänt är minst 70% rätt.

De som genomfört poolmomentet och brand/pyroteknikteori kommer att erbjudas att boka in sig på praktikdagens övriga moment. Dessa kommer att genomföras annan/andra dagar än pooldagen och mot särskild kursavgift. 

Pris per deltagarplats: 1 875 kr inkl moms, förutsatt att ett kurstillfälle består av minst 20 deltagare. Vid färre antal anmälda kan kurstillfället ställas in. 
För den som bor i Göteborgsområdet kan ni söka kontakt med Nordtac och anmäla ert intresse för att göra praktiken hos dem.

För vem?
Kursen vänder sig till personer som ska havskappsegla och behöver ett nationellt eller internationellt certifikat. Kursen är även mycket lämplig för de som ska långsegla eller ”länge-seglar.  Den som tidigare har gått grundkursen kan istället genomföra en refresherkurs.

Förkunskapskrav  
Inga. Erfarenhet av havskappsegling är dock ett plus!
Vi vill att kursdeltagaren ska vara simkunnig, ha viss vattenvana och i god fysisk kondition.
Kursdeltagaren ska ha läst kursboken innan kursen startar.

Utbildningsverifikat
Godkänd kursdeltagare (alla tre delar) tilldelas ett certifikat, i vilket framgår att utbildningen omfattat de områden som World Sailing Special Regulations (6.01) anger som krav för ett femårigt internationellt certifikat för deltagande i tävlingar av Cat 0 - 3.

Efter teoriskedet tilldelas en godkänd elev ett intyg giltigt under 2021. Den som innehar ett sådant intyg kan senast under 2022 komplettera sin utbildning med del 2 och tre för att nå kunskapskraven för certifikat.

Kurslängd
Kursens längd motsvarar två heldagar, och fördelas på följande sätt:

För att använda modern teknik med webbutbildning, minskat resande och därmed hålla kurskostnader nere, har kursen fått en indelning i webbaserad utbildning och en praktisk utbildnings/övningsdag. Denna planering medför även att kursen delas upp på flera kalenderdagar som även kan medföra utbildningsmoment på vardagskvällar.

Teoriskedets åtta webbsessioner (ca 8,5 timme, raster oräknat) genomförs mellan kl 0800 - 1730. Den praktiska utbildningsdagens moment omfattar ca 7 timmar.

Poolmomentet genomförs på annan tid och plats än resterande delar av den praktiska dagen.
Pool, brand och pyroteknik kan genomföras på andra platser. Se separat information om detta

Språk
Kursen genomförs på svenska.

Krav för godkänd utbildning grundkurs:

  • Genomfört samtliga övningsmoment och websessioner
  • Fått godkänt på båda proven – ett per kursdag (minst 70% rätt)

Kurslitteratur ingår i kursavgiften, skickas med post till deltagaren.

- Kursbok WS Safety samt 
- Allt du behöver veta om uppblåsbara räddningsvästar 


Pris

Aktuella priser framgår av de kurstillfällen som arrangeras.   

Kursdeltagarens förberedelser
Deltagare ska ha tillgång till dator med webbkamera för deltagande i teoripassen. Uppkopplingen ska vara stabil så video kan tas emot. Kursboken ska läsas innan kursens teoriskede. För deltagande i praktiska moment ska deltagaren vara fullt frisk och arbetsför enligt FHM kriterier.

Till kursdel två ska kursdeltagare medföra rent seglarställ, rent underställ samt enligt WS OSR godkänd uppblåsbar räddningsväst med grenband. (Lampa ej nödvändig).

Till kursdel tre ska kursdeltagare om möjligt medföra en hand-VHF med DSC samt den egna uppblåsbara räddningsvästen för ompackning.

Arrangörens förberedelser
Genomförandet anpassas efter gällande Covid 19 regler.

Aktuella kurstillfällen framgår här.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)