Aktiebolaget inklusive bifirmorna har samma personuppgiftspolicy. Vi agerar som personuppgiftsbiträde i de olika uppdrag vi genomför för kunders räkning. Nedan berättar vi hur vi behandlar dina personuppgifter för respektive ändamål.

Ändamål 1:
Vi sparar personuppgifter för att uppfylla bokföringskrav och för att kunna försvara oss mot rättsliga anspråk.

Behandlingar som utförs:
Lagring i bland annat bokföringssystemet.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:
Namn, Personnummer. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer). Betalningshistorik. Betalningsinformation. Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag. Köpinformation (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Laglig grund:
Rättslig förpliktelse.

Lagringsperiod:
7 bokföringsår efter genomfört köp, därefter i syfte att kunna hantera eventuella kvarstående reklamations- och garantiärenden.

Ändamål 2:
För att kunna hantera beställningar/ köp.

Behandlingar som utförs:
Leverans (inklusive avisering och kontakter rörande leveransen). Hantering av betalning (inklusive analys av möjliga betallösningar vilket kan innefatta en kontroll gentemot betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar). Hantering av reklamations- och garantiärenden.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:
Namn, Personnummer, kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer). Betalningshistorik. Betalningsinformation. Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag. Köpinformation (t.ex. vilken (t.ex. vilken vara som har beställts eller om varan ska levereras till en annan adress).

Laglig grund:
Våra leveransvillkor och köpvillkor.

Lagringsperiod:
36 månader efter genomfört köp, leverans och betalning, därefter i syfte att kunna hantera eventuella kvarstående reklamations- och garantiärenden.

Ändamål 3:
För att kunna Genomföra kurser - utbildningar - examineringar samt uppfylla krav från certifierande organ.

Behandlingar som utförs:
Registrering av deltagare, utbildare, administration av kursverifikat, deltagarlistor, prövning gentemot utbildningsmål, dokumentering av genomförd utbildning.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:
Namn, personnummer, organisatorisk tillhörighet, tidigare utbildning. Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer). Utbildningsresultat, närvaro, hälsostatus vid utbildningen (simkunnighet, sjukdomar, allergier). 

Laglig grund:
Våra allmänna villkor, uppdragsavtalet (kontraktuell förpliktelse).

Lagringsperiod:
Maximalt 5 år efter slutförd utbildning.  

Ändamål 4:
För att kunna Genomföra konsultationstjänster.

Behandlingar som utförs:
Registrering av deltagare, deltagarlistor, prövning gentemot mål, dokumentering av genomförda tjänster.

Kategorier av personuppgifter vi sparar:
Namn, organisatorisk tillhörighet, önskemål om hjälp, handlingsplaner, korrespondens och och andra uppgifter som behövs för att kunna genomföra tjänsten så som dina önskemål.  Kontaktuppgifter (t.ex. adress, e-post och telefonnummer).

Laglig grund:
Våra allmänna villkor, uppdragsavtalet (kontraktuell förpliktelse).

Lagringsperiod:
Maximalt 36 månader efter slutförd konsultation.  

Kontakt vid frågor

Ditt meddelande har skickats
Ett fel uppstod, meddelandet skickades inte.

Dina rättigheter

Vad har du för rättigheter som registrerad?

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna (informationen lämnas i form av ett registerutdrag med angivande av ändamål, kategorier av personuppgifter, kategorier av mottagare, lagringsperioder, information om varifrån informationen har samlats in och förekomsten av automatiserat beslutsfattande).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter. Det innebär t ex att du har rätt att få kontaktuppgifter uppdaterade, men inte att komplettera ett provsvar i efterhand.

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig ifall: Uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Du invänder mot en intresseavvägning vi har gjort baserat på berättigat intresse och ditt skäl för invändning väger tyngre än vårt berättigade intresse. Du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål. Personuppgifterna behandlas på ett olagligt sätt. Personuppgifterna måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse vi omfattas av. Tänk på att vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer bl.a. från bokförings- och skattelagstiftning.

Det kan också hända att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Skulle vi vara förhindrade att tillmötesgå en begäran om radering kommer vi istället att blockera personuppgifterna från att kunna användas till andra syften än det syfte som hindrar den begärda raderingen.

Rätt till begränsning. Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas. Om du bestrider att personuppgifterna vi behandlar är korrekta kan du begära att behandlingen begränsas under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida personuppgifterna är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Om du har invänt mot en intresseavvägning av berättigat intresse som vi har gjort som laglig grund för ett ändamål kan du begära begränsad behandling under den tid vi behöver för att kontrollera huruvida våra berättigade intressen väger tyngre än dina intressen av att få uppgifterna raderade. Om behandlingen har begränsats enligt någon av situationerna ovan får vi bara, utöver själva lagringen, behandla uppgifterna för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, för att skydda någon annans rättigheter eller ifall du har lämnat ditt samtycke.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling. Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

Berättigat intresse: I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta behandla dina personuppgifter efter en sådan invändning behöver vi kunna visa ett tvingande berättigat skäl för den aktuella behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får vi bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Direktmarknadsföring: Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring. Med direktmarknadsföring avses alla typer av uppsökande marknadsföringsåtgärder (t.ex. via post, e-post och sms). Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet liksom upphöra med alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder.

Rätt till dataportabilitet. Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till dig eller en annan personuppgiftsansvarig i ett allmänt använt format så som .xls (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserat.

Totalsumma:
    Till kassan
    Tillagd i varukorgen